Lãnh Hùng Sơn Huấn luyện viên Ruby

Ai than thở không bao giờ có thời gian, người ấy làm được ít việc nhất
  • 04/2015 - 06/2019: Web developer - Sun Asterisk Việt Nam

  • 06/2019 - Hiện tại: Technical Leader Unit - Sun Asterisk Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến