Phan Lạc Phúc Huấn luyện viên iOS

Đầu tư cho học tập nâng cao kỹ năng là sự đầu tư đúng đắn nhất.
  • 2/2013 - 3/2014: Web developer và Mobile developer tại Anysys Co,.Ltd (in Japan)
  • 5/2013 - 11/2013: Embedded System tester tại Kyoto Software Research Co,.Ltd (in Japan)
  • 4/2014 - 6/2014: Unity application developer tại Rikkei Soft
  • 6/2014 - 9/2014: Mobile developer tại Framgia Vietnam
  • 10/2014 - 8/2016: Kỹ sư cầu nối tại Framgia Japan (in Japan)
  • 9/2016 - 2/2017: Trưởng nhóm tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực tại Framgia Vietnam
  • 3/2017 - hiện tại: Trưởng phòng điều hành học viện Framgia Awesome Academy - Framgia Vietnam
Hỗ trợ trực tuyến
Online Offline
Hỗ trợ trực tuyến